Algemene voorwaarden Brghtsense

Artikel 1: Definities – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten;
 2. Opdrachtnemer: Brghtsense, gevestigd te Roermond, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 3. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ wordt zowel de schriftelijke vorm als de elektronische vorm (e-mail) van tekst verstaan.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van Opdrachtnemer.
 2. De van een aanbod, offerte, advies, prijsopgave, begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en tekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.
 3. Voor zover zou blijken dat een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen van artikelen onverlet.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomt met de Opdrachtgever.
 3. Overeenkomsten met Opdrachtnemer komen slechts tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer, dan wel door schriftelijke vastlegging door Opdrachtnemer van de met Opdrachtgever gemaakte afspraken. Een eerste betaling aangaande het project vermeld op de factuur brengt eenzelfde overeenkomst tot stand.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anderszins aangeeft.

Artikel 4: Annulering

De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de Opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door de Opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de Opdrachtnemer reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die de Opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijs bepalende factoren.

Artikel 6: Prijswijzigingen

 1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die de Opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. De Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen 60% van het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum en 40% binnen 14 dagen na het opleveren van de dienst, zonder zich op enige korting, verrekening op opschorting te kunnen beroepen.
 2. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt geleverd.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. De Opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8: Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de Opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent.
 2. Iedere levering van zaken of het verrichten van diensten door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de zakenrechtelijke eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 9: Termijn van levering

 1. Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De Opdrachtnemer is, bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van de Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 11 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud de Opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de Opdrachtnemer, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en door inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 7 lid 2 van deze voorwaarden.
 4. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de Opdrachtnemer noodzakelijk is. De Opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de Opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de Opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 11: Zet-, druk- en andere proeven

 1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de Opdrachtnemer ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Opdrachtnemer terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de Opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 12: Rechten van industriële eigendom en auteursrechten

 1. Op alle door de Opdrachtnemer vervaardigde goederen, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, geluidsbestanden, berust het industrieel eigendomsrecht dan wel het auteursrecht van de Opdrachtnemer, ook als één of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur staan vermeld.
 2. De Opdrachtnemer is niet gehouden de rechten als genoemd in lid 1 aan de Opdrachtgever over te dragen.
 3. De Opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde goederen voor de Opdrachtgever te bewaren.
 4. Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat de Opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die de Opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyright houder voor opname van deze elementen in een opdracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde uit hoofde van inbreuk op rechten van industriële eigendom en auteursrechten ter zake de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeleverde items als hiervoor vermeld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat Opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid 4 heeft gegarandeerd niet nakomt of dat Opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.

Artikel 13: Eigendom Opdrachtgever

 1. De Opdrachtnemer zal door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de Opdrachtnemer van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door de Opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 14: Eigendom Opdrachtnemer

De canvassen, documenten, uitwerkingen, notities of andere vormen van content welke zijn verstrekt door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet in welke vorm dan ook worden gedeeld met andere organisaties, personen of instanties dan welke zijn vermeld op de opgestelde offerte verstuurd door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever welke is overeengekomen.

Artikel 15: Overmacht

 1. Tekortkomingen van de Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van de Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van virussen (digitaal en analoog), oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen van vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroom, gas, of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Artikel 16: Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet van de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. Voorts geldt als aanvullende schadebeperkende omstandigheid dat Opdrachtnemer nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en Opdrachtnemer voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die de Opdrachtnemer van haar Opdrachtnemer vergoed krijgt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig danwel onzorgvuldig gebruik van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geleverde producten en diensten.
 4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen (digitaal en analoog).
 6. Ondanks het feit dat Opdrachtnemer de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.
 7. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, vertraging of andere ongemakken veroorzaakt door andere leveranciers die door de Opdrachtgever zelf worden ingehuurd voor de uitvoering van het project/de opdracht.
 8. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor schade of disfunctioneren van het geleverde product of dienst nadat het door de Opdrachtgever in gebruik is genomen en er door leveranciers van Opdrachtgever of Opdrachtnemer aanpassingen worden gedaan aan producten of diensten die nodig zijn voor het functioneren van het geleverde.
 9. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van leverancier of hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
 10. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Opdrachtnemer
 11. Toegangscode, Wachtwoord en E-mailadres a. Indien de Opdrachtgever van Opdrachtnemer een Toegangscode, Wachtwoord en/of E-mailadres(sen) ontvangt, is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. De Toegangscode, het Wachtwoord en E-mailadres(sen) zijn strikt persoonlijk. b. Indien de Opdrachtgever van Opdrachtnemer een Toegangscode, Wachtwoord en/of E-mailadres(sen) ontvangt, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Toegangscode, het Wachtwoord en het E-mailadres en is aansprakelijk voor al zijn gebruik dat via de Toegangscode en het E-mailadres van de dienst wordt gemaakt. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via de toegangscodes en het e-mailadres van de Dienst wordt gemaakt. c. Opdrachtnemer is gerechtigd de Toegangscode en het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 17: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Voor het laatst bijgewerkt op 04-07-2020.